Na peci sa dejú samė dobrė veci

leto-na-myjave/Leto na Myjave podujatia 


PoZoR!!!TeRmíNy LetNýCH ŠkôL a wOrKshoPov

LeTo na MyJAvE tu kliknite

 deTi:  15.7.- 23.7.- oBsadeNý, skuPina uzaVreTá

deTi2 : 15.- 20.8. oBsaDzuJe sa , ešte 4 miEsta VoĽné

RodiČia a DeTi: 24.8. - 29.8.- sčAsTi obsaDený, ešTe 2-3mieSta voĽné

  počTy miEst  liMitovaNé!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WoRKshoPy      u PecúChoV    - doPlneNie a zmeny možNé

3.7. - 5.7. sTaré MaGiCké MiEstA v KarPAtocH-puToVAnie, rozJímanIa,ObJAvoVAnie (vek neroZhoduje,aj roDičia -deTi),ceny : 60 a 40 e.

7.- 8. 7. SlOvaNský sTRedoVek u PecúChov (luKy, kuChyŇa,býVaniE, píSmo,Byliny, HradiSko), žiTý WoRkshOP- vHOdné Pre RodiNy i
jeDnoTlivCov,ceNy :55e- 33e.(dosp.-deTi do 12r.)

- 24.7. - čaRovNá bYliNkáReň-TraDičné poDuJatie v Lesoch a na lúke


4.8.- 7.8. SmE muŽi (pre oTcov so SynMI aj oTcoV aj iBa sYnoV), 2.roČníK,cena cca 77e

-14.8. - čAroVná bYlinKáreŇ - Tradičné poDuJatie v LesoCh a na lúKe


!!!noViNka  : 20.-22.8. -MoKoŠíN aleBo SmE ŽeNy -(pre ŽeNy,deVy,diEvčaTká)-záŽiTkový LeSno lúčNo nočNo tanEčNo buBnovo oHŃovo myToloGický a iný...KrUH, už Sa oBsadZuje,dá Sa ešTe hLásiť, cena: cca 63 e.

---------------------------------------------------------------------

PoZoR!!!    
VýRobná StoDoLA-
luKy, šíPy, p획aLy u PecúChov vo dVOre ceLé leto okrem horeuvedených TerMíNOv poDľa doHodY!!!


------------------
-NáVšTevy jednoTlivCov i RodíN v lete vo Fo
rme PomOcno - Gazdovského aLebo inaK
záŽiTkovéHO  poByTu
doHOdou MožNé!!! 

 

Novinky

Leto na Myjave

15.03.2016 21:48
L  leto 2016       PoZoR!!!TeRmíNy LetNýCH ŠkôL a wOrKshoPov LeTo na MyJAvE tu kliknite  deTi:  15.7.- 23.7.-...
>>
Všetky články

Vyhľadávanie

© 2016 Všetky práva vyhradené.